ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

فیبر جیره و فلور میکروبی

فیبر جیره و فلور میکروبی ۱۳۹۹/۶/۳۰ 11:38:47 AM

شرایط بیوشیمیایی در مواد هضمی، در نتیجه ترکیب خوراک و با واکنش‌های فیزیولوژیکی میزبان، در دسترس بودن سوبسترا و غلظت و بنابراین شکل‌گیری فرآورده میکروبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عناوین اصلی