• اسب نژاد کلولند بی (Cleveland Bay)

    اسب نژاد کلولند بی

    اسب نژاد کلولند بی (Cleveland Bay) از اسب‌های کهر است که طی قرون وسطی در شمال شرقی انگلستان بیشتر به عنوان اسب کاری به وجود آمده است.

عناوین اصلی