• اسب نژاد ارلو تروتر (Orlov Trotter)

    اسب نژاد ارلو تروتر

    اسب ارلو تروتر (Orlov Trotter) یکی از مشهورترین نژاد‌های اسب تروتر جهان است که این شهرت را با اسب‌های استاندارد برد و فرانس تروتر سهیم است.

عناوین اصلی