• اسب نژاد بادنی (Budyonny horse)

    اسب نژاد بادنی

    اسب بادنی (Budyonny horse) نژادی با منشا نسبتاً جدید است که از آمیزش مادیان دن و چرنومور با نریان تروبرد در منطقه دوست دار ایجاد شد.

عناوین اصلی