• عفونت کیسه زرده

    عفونت کیسه زرده

    میکروارگانیسم‌های مختلفی باعث آلودگی و عفونت کیسه زرده می‌شوند. باکتری E.coli سردسته اجرام میکروبی در عفونت زرده است که هم می‌تواند ازطریق عفونت اویدوکت و هم از طریق آلوده شدن پوسته تخم‌مرغ باشد.

  • آیا ناف التیام نیافته همیشه به معنی جوجه بد می باشد؟

    سلامت جوجه‌ها در زمان تفریخ می‌تواند بر روی کیفیت جوجه‌های گوشتی، مراحل رشد و ویژگی‌های گوشت آنها تأثیر بگذارد.

عناوین اصلی