• گربه بدون دم مانکس (Manx cat)

    گربه بدون دم مانکس

    افسانه‌ها و داستان‌های خیالی می‌گویند گربه مانکس (Manx cat) یک نژاد خاص بدون دم سر چشمه‌های فراوانی دارد اما دانش امروزی بر این عقیده است که ظاهر این‌ها به دلیل یک جهش ژنی غالب است.

عناوین اصلی