• ششمین نقشه راهبردی OIE برای سال های 2016 تا 2020

    سازمان جهانی سلامت حیوانات

    برای حفاظت موثرتر از حیوانات و انسان‌ها در مقابل خطراتی که سلامتی آنها را تهدید می‌کند، سازمان جهانی سلامت حیوانات (OIE) اولویت‌های زیر را تا سال 2020 انتخاب کرده است.

عناوین اصلی