• اسب نژاد سدل برد (american saddlebred)

    اسب نژاد سدل برد

    اسب نژاد سدل برد (american saddlebred) که قبلاً کنتاکی سدر نامیده می‌شد اسبی زیبا و ظریف بود که در اوایل قرن نوزده توسط مهاجران در ایالت‌های جنوبی آمریکای شمالی پرورش یافت.

عناوین اصلی