• Synchronization

  همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

  همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

  باتوجه به این که تعداد والدهای ماده در گله‌های بز و میش همیشه زیاد می‌باشند و همه آنها در یک روز فحل نمی‌گردند، لذا امکان زایش آنها نیز در یک روز در حالت طبیعی میسر نیست.

 • روش همزمانی فحلی با استفاده از پروستاگلاندین در گوسفندان

  روش همزمانی فحلی با استفاده از پروستاگلاندین در گوسفندان

  مدیریت تولیدمثل طبیعی در یک گله گوسفند بسیار پیچیده است و علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، سبب ایجاد مشکلاتی در مدیریت تغذیه دام، به دلیل ناهمگونی سنی در گله می‌گردد.

 • همزمان سازی در گوسفند و بز

  همزمان‌سازی در گوسفند و بز

  راه‌های اصولی برای باروری گوسفندان در خارج فصل این است که بعد از زایش، قوچ داخل گله نباشد. در این خبر روش همزمان‌سازی ذکر شده‌اند.

 • روش های همزمان سازی فحلی گوسفند (بخش نخست)

  روش‌های همزمان‌سازی فحلی گوسفند

  همزمان کردن فحلی در گوسفند بیشتر به منظور کوتاه نمودن دوره‌ی زایش و همچنین تولید بره‌های همسن است. این عمل منجر به کنترل تغذیه‌ی بهتر میش و بره می‌شود.

عناوین اصلی