• اسب نژاد کوارتر (american quarter horse)

    اسب نژاد کوارتر

    اسب نژاد کوارتر (american quarter horse) نژادی آمریکایی است و از آمیزش نژادهای عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب‌های اصیل انگلیسی اصلاح یافته‌است.

عناوین اصلی