• مرغ و خروس نژاد لهستانی (POLISH FOWL)

    مرغ و خروس نژاد لهستانی

    گونه مرغ و خروس نژاد لهستانی از شناخته شده‌ترین و محبوبترین نژادهای ماکیان زینتی محسوب می‌شود. نژاد لهستانی با جثه متوسط، واجد کاکلی انبوه و چتری مانند، از پر بر روی سر و پاهای فاقد پر می‌باشد.

عناوین اصلی