• سگ پوینتر مو کوتاه آلمانی (German Shorthaired Pointer)

    پوینتر مو کوتاه آلمانی

    سگ پوینتر مو کوتاه آلمانی (German Shorthaired Pointer) اولین نژادی است که به منظور شکار از آن استفاده شد. خلق و خو و زیرکی آنرا به یک حیوان معاشرتی و اجتماعی چه در منزل و چه در محیط بیرون تبدیل کرده است.

عناوین اصلی