• بیماری پنوموویروس (Pneumovirus)

    بیماری پنوموویروس Pneumovirus

    این بیماری در دسته پارامیکسوویریده از شاخه پنوموویروس است. اولین بار در بوقلمون‌ها و به نام Rhinotracheitis بوقلمون شناسایی شد. یک ویروس در ماکیان تورم سر می‌دهد که به آن سندرم سرگنده گفته می‌شود.

  • قارچ آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه ها

    آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه

    آسپرژیلوزیس به بیماری ایجاد شده در اثر عفونت با اعضای جنس قارچی آسپرژیلوس (که دارای حدود ۶۰۰ گونه است) اطلاق می‌گردد که به پنومونی قارچی جوجه‌ها نیز شناخته می‌شود.

عناوین اصلی