• بیماری انحراف گردن شتر Wryneck disease

    یماری انحراف گردن شتر

    بیماری انحراف گردن شتر Wryneck disease عبارتست از بیماری که باعث انحراف سرو و گردن شتر به یک سوی بدن شده و به همان حالت تا مدت‌ها باقی می‌ماند و باعث می‌گردد که شتر نتواند غذا بخورد و یا حتی آب بیاشامد.

عناوین اصلی