• مهاجرت در داخل سالن های پرورش طیور

    هیچکس به دقت نمی‌داند که چرا پرندگان دوست دارند به سمت قسمت ورودی هوا در سالن‌های تهویه شده تونلی حرکت کنند. یک نظریه این است که جوجه‌ها ترجیح می‌دهند که رو به باد باشند.

عناوین اصلی