• بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) در زنبورعسل

    بیماری لوک آمریکایی

    بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) یکی از مهم ترین بیماری‌های زنبور عسل در سطح دنیاست. این بیماری بسیار مسری می‌باشد، به طوری که اگر کنترل نشود، می‌تواند کل زنبورداری را نابود کند.

عناوین اصلی