• پنج نکته مهم در دوره Brooding

  پنج نکته مهم در دوره Brooding

  در مقاله پیش‌رو به بررسی پنج نکته مهم در دوره Brooding (دو هفته نخست پرورش جوجه‌ها) خواهیم پرداخت.

 • راهنمای مدیریت مرغداری گوشتی

  مدیریت مرغداری گوشتی

  هدف مدیریت هر مرغداری گوشتی این است که مرغ‌های گله به گونه‌ای یکدست، به وزن دلخواه برسند. دو هفته نخست در زندگی جوجه‌های گوشتی بسیار مهم است و نیاز به توجه ویژه دارد.

 • «آب» تواند مشکل پنهان ضعف عملکرد گله های گوشتی باشد

  اهمیت آب در مرغداری

  آب نوشیدنی گله‌های طیور می‌تواند مشکل پنهان و ناشناخته در مرغداری‌هایی باشد که عملکرد آنها ضعیف است.

 • باروری و بهره وری در گله های مادر گوشتی

  رشد بعنوان اولین ویژگی مورد نظر در گله‌های گوشتی بوده و انتخاب ژنتیکی نیز در درجه اول بر همین اساس صورت می‌گیرد که نتیجه آن با بروز بلوغ جنسی زودرس ولی با عدم رشد کافی غدد جنسی در گله‌های مادر توأم شده است.

عناوین اصلی