• انگل کریپتوبیا برانشیالیس (cryptobia Branchialis)

    انگل کریپتوبیا برانشیالیس

    جنس کریپتوبیا (Genus cryptobia lidy , 1846) جنس کریپتوبیا از شایع‌ترین تک یاخته‌های انگلی تاژک‌دار است. گونه‌های متعددی ازاین جنس باعث آلودگی و بروز بیماری کریپتوبیوزیس در ماهیان اقتصادی آب شیرین و شور دنیا می‌شوند.

عناوین اصلی