• ماهی سیکلید سفید (White Convict Cichlid)

    ماهی سیکلید سفید

    ماهی سیکلید سفید (White Convict Cichlid) در حقیقت از دسته سیکلیدهای گورخری است. رنگ این ماهی به طور کامل سفید است و خط‌هایی که بر روی بدن سیکلید گورخری وجود دارد بر روی بدن این ماهی وجود ندارد.

عناوین اصلی