ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند مهربان

گوسفند مهربان ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ 9:49:13 AM

گوسفند مهربان جزو گوسفندان سنگین وزن کشور وزادگاه اصلی آن، منطقه کبودرآهنگ دراستان همدان است. دارای بدن کشیده بوده سر و صورت خالی از پشم است.

عناوین اصلی