• بیماری هجوم الدمی سم اسب

    بیماری هجوم‌الدمی سم

    هجوم‌الدمی سم یکی از بیماری‌های مهمی است که در نتیجه اختلال در گردش خون سم اسب پیدا می‌شود، زیرا عروق کف و کاسه به نسبتی که فشار خون تغییر می‌کند نمی‌توانند انبساط پیدا کنند و در نتیجه اختلال پیدا می‌شود.

عناوین اصلی