• قصاب جاعل مهر دامپزشکی به 11 سال زندان محکوم شد

    جاعل مهر دامپزشکی

    «دکتر ولی‌الله جغتایی» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار گفت: با اعمال تغییرات محرمانه جزئی در مهر مخصوص دامپزشکی، در بازدید اخیر از این واحد قصابی متخلف جعل مهر قطعی شد.

عناوین اصلی