• سگ امریکن پیت بول تریر (American Pit Bull Terrier)

    سگ آمریکن پیت بول تریر

    سگ امریکن پیت بول تریر (American Pit Bull Terrier) در گذشته به سگ آدمخوار ملقب بود، دارای طبیعت و خوی پرخاشگر، مهاجم و سلطه‌جو است و تنها برای صاحب خود همراه و دوست خوبی می‌باشد.

عناوین اصلی