ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ساپونین

برخی بازدارنده ها (تانن ها، ساپونین ها، کاناوانین) در تغذیه دام و طیور

برخی بازدارنده ها (تانن ها، ساپونین ها، کاناوانین) در تغذیه دام و طیور ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ 9:41:38 PM

انواع مختلفی از ترکیبات ضدتغذیه‌ای و یا سمی در دانه‌های غلات، لگومینه‌ها و سایر منابع گیاهی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور وجود دارند. اغلب این مواد اجزای طبیعی مواد خوراکی هستند که ترکیب شیمیایی متغیری نیز دارند و می‌توانند در سرتاسر یا بخش خاصی از گیاه پراکنده شوند .

عناوین اصلی