• سگ سیبرین هاسکی (Siberian Husky)

    سگ سیبرین هاسکی

    سگ سیبرین هاسکی (Siberian Husky) قدرتمند و کاری می‌باشد. در همه رنگها از سیاه یکدست تا سفید یافت می‌شود.

عناوین اصلی