• سگ آلاسکن کلی‌کای (Alaskan Klee Kai)

    سگ آلاسکن کلی‌کای

    سگ آلاسکن کلی‌کای نمونه کوچکی است از نژاد آلاسکن‌هاسکی که از لحاظ ظاهر فیزیکی شباهت زیادی به نژاد سیبرین‌هاسکی دارد. وزنی معادل 4 تا 18 کیلوگرم دارد و در سه اندازه و سه رنگ یافت می‌شود.

عناوین اصلی