• بیماری آبله در اسب

    آبله اسب قابل سرایت به انسان و گاو می‌باشد. عامل آبله اسب ظاهراً همان ویروس آبله گاو است و به آبله انسان نزدیک است.

عناوین اصلی