• سگ نژاد آکباش (Akbash)

    سگ نژاد آکباش (Akbash) سگی سفید رنگ و نگهبان، مجهز شده به قدرت ذاتی در نگهبانی و عضلات قوی و نیرومند.

عناوین اصلی