• ویژگی سالن های مرغداری

    ویژگی سالن های مرغداری

    برای احداث یک مرغداری صنعتی معیارها و ضوابطی وجود دارد که سرمایه‌گذاران ملزم به رعایت آن هستند. در یک واحد تولیدی برای اینکه به بازده اقتصادی برسیم در ابتدا لازم است ساخت و ساز مرغداری از یک اصول مشخص پیروی کند.

  • انواع لانه تخمگذاری مرغ و استانداردهای مربوطه

    مرغ معمولا بر حسب غریزه، به تخمگذاری در جای معینی عادت دارد؛ از این رو با توجه به این غریزه، در سالن مرغهای تخمگذار، باید به تعداد معینی لانه تخمگذاری نصب نمود.

عناوین اصلی