ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کارگران

مدیریت کارکنان مرغداری ها

مدیریت کارکنان مرغداری ها ۱۳۹۷/۶/۴ 11:06:42 AM

کلید بهبود کار، مدیریت کارکنان است. دستاورد نیروی کار خوشحال، تولید بیشتر است. مدیریت درست کارکنان در نخستین گام، برگزیدن کارمند (کارگر) خوب و مناسب است.

عناوین اصلی