ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گوسیپول

خوراک پنبه دانه در جیره غذایی طیور

خوراک پنبه دانه در جیره غذایی طیور ۱۳۹۴/۷/۵ 12:39:44 PM

با توجه به روند فزاینده افزایش جمعیت، منابع محدود و فقر و گرسنگی پنهان لازم است برنامه اقتصادی همه جانبه‌ای در بخش کشاورزی و زیر مجموعه آن دامپروری تدوین گردد.

عناوین اصلی