ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

نوغانداری

پرورش کرم ابریشم در بایگ

پرورش کرم ابریشم در بایگ ۱۴۰۰/۲/۲۷ 10:00:46 AM

مرحله تولید پیله تر کاری فصلی برای کشاورزان محسوب می‌شود که هر ساله در فصل‌های مساعد برای مدت کوتاهی به آن مبادرت می‌نمایند و در این فعالیت‌ها تقریبا تمام افراد خانواده شرکت دارند.

راهنمای پرورش کرم ابریشم

راهنمای پرورش کرم ابریشم ۱۳۹۴/۶/۳۰ 4:31:49 PM

نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم و تولید فرآورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیتهای جانبی است که درکنار فعالیتهای اصلی کشاورزان هرمنطقه می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و بکارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاً مناسبی را برای روستانشینان فراهم نماید.

عناوین اصلی