• اسب کرد (Kordish Horse)

    اسب کرد

    اسب کردی، اسبی است پرنفس و از استقامت بالایی برخوردار است. قدرتمند و عضلانی بوده دارای سربزرگ و ستیغ‌های برجسته گونه، مقاوم برای مسافت‌های بلند و کوهستانی.

  • سرنوشت مبهم یکی از اصیل ترین اسب های ایرانی/ اسب کرد ناجی می خواهد

    کرمانشاه - اسب کرد به عنوان یکی از اصیل‌ترین نژادهای اسب ایران بیش از چند دهه درگیر و دار ثبت هویتش سرگردان مانده و اکنون سرنوشت این سینه ستبر دم افراشته رقصنده در هاله‌ ای از ابهام قرار دارد.

عناوین اصلی