• درک و بررسی ملزومات تهویه جوجه کشی

    درک و بررسی ملزومات تهویه جوجه کشی

    هدف سیستم تهویه اطاق‌های جوجه‌کشی امکان ارائه سازگارترین محیط‌ها جهت دستگاه‌های انکوباتور به‌منظور عملکرد آنها است و در این صورت رشد جنینی بهینه محقق است.

  • بررسی تهویه مورد نیاز در مرغداری

    تهویه در مرغداری بسیار حائز اهمیت است، چرا که دستگاه تنفس طیور دارای انشعابات فراوانی است که به کیسه‌های هوایی ختم می‌گردد و به همین علت راندمان تنفسی طیور تقریا ً 2‌برابر حیوانات دیگر می‌باشد.

عناوین اصلی