شیوه تجویز واکسن آبله طیور

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ در این نوشته مرحله به مرحله تجویز واکسن آبله طیور، همراه با تصویر توضیح داده شده است.

ابتدا با استفاده از حلال واکسن را آماده کنید. طبق بروشور راهنمای واکسن این کار را انجام دهید.

حلال واکسن آبله

یکی از بال های پرنده را کامل باز کنید و در ناحیه غشای بالی، تعدادی از پرها را بکنید. حال با استفاده از پنبه آغشته با الکل، ناحیه را ضدعفونی کنید.

ضدعفونی بال پرنده

اپلیکاتور دو شاخه را در داخل ویال واکسن که در مرحله اول آماده کرده بودید قرار دهید به‌طوری که شیار هر دو شاخه آغشته به واکسن شود.

اپلیکاتور دو شاخه

حال دو شاخه اپلیکاتور را وارد ناحیه غشای بال پرنده کنید. مراقب باشید سر اپلیکاتور به پرهای پرنده نخورد. همچنین مراقب باشید اپلیکاتور را وارد رگ‌های بزرگ بال نکنید.

واکسن زدن طیور