پرسشنامه جهت تشخیص همه گیری در گله های دامی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این پرسشنامه‌ها جهت تشخیص همه‌گیری بروسلوز در گله‌های دامی تهیه شده و به تشخیص و یافتن روش درمانی مناسب و جلوگیری از گسترده‌تر شدن بیماری، کمک خواهد کرد.
 

پرسشنامه جهت تشخیص همه‌گیری در گله‌های گاو/گوسفند و بز که مشکوک به
آلودگی بوده و یا مبتلا به بروسلوز هستند.
فصل اول - مطالعه تاریخچه گله
تاریخ:                                نام محقق:

قبل از معاینه گله گوسفند و بز/ گاو اطلاعات لازم را می‌توان از سرویس‌های دامپزشکی و سایر سرویس‌های دامپروری، سازمان‌ها، انجمن‌های دامپروران و غیره جمع‌آوری نمود.

نمونه‌ای که بیان می‌شود، بیشتر موردتوجه دامدارانی است که گوسفند و بز را باهم نگهداری می‌کنند.


اطلاعات اجرایی در مورد دامداری/ محل نگهداری دام‌ها

تذکر! محل نگهداری دام= یک واحد همه‌گیرشناسی= تمامی واحد‌های تولید گاو، گوسفند و بز و سایر گونه‌های حساس به بروسلوز، که معمولاً شامل طویله، آغل و یا مراتع مشترکی است که در آن، دام‌ها کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

O گله گوسفند و بز/ گاو: گوسفند O  بز O     گاو  O     گوسفند و بز در یک مکان O

سایر گونه‌های دامی O

شماره شناسایی گله گوسفند و بز/ گاو ----------------------------------------

نام ------------------------------------------------------------------------- 

نام صاحب دام --------------------------------------------------------------

نشانی-----------------------------------------------------------------------

شماره تماس -----------------------  - فکس --------------------------------

نام دامپزشک -------------------     - نشانی --------------------------------

شماره تماس ----------------------- - فکس --------------------------------- 

عضویت در انجمن دامداران          بلی O     خیر O

عضویت در سایر سازمان‌ها          بلی O     خیر O

توضیحات -------------------------------------------------------------------

تلقیح مصنوعی                        بلی O      خیر O

فعالیت‌های خاص دامداران ---------------------------------------------------


فهرست محصولات دامی

تولیدات گله گوسفند و بز/ گاو:  شیر O        گوشت O      شیر و گوشت O

شیر خام جهت فروش O      تلیسه جهت فروش O        کود O

تعداد مشخص دام‌ها:   گوسفند و بز: ------------        گاو: ------------


تعداد دام‌ها:

- میش > 18 ماه: ----- - نمونه خون کدام میش‌ها برای اولین مرتبه اخذ شده است -------

- قوچ (شامل گوسفندان نر با سن بیش از 6 ماه) ------- 

- میش‌های نابالغ (18-6 ماه) -----------

- بره< 6 ماه ------------

- بز> 1 سال ------------

- بز‌های نا بالغ ----------

- بز‌های نر -------------

- تعداد دام‌های واکسینه شده:      گوسفند ------    بز -------


سایر گونه‌ها

گاو

- وضعیت بروسلوز: -------------------------------

- گاو ماده ---------

- تلیسه‌ها> 1 سال -----------

- گاو‌های نر --------------

- گوساله‌ها< 1 سال --------

طیور: ---------------   - روش نگهداری: ------------------ 

سگ‌ها:

نگهداری سگ به صورت آزاد O     نگهداری سگ به صورت بسته O

سگ‌های ولگرد (نام صاحب قبلی سگ): ----------------- 

- آیا اخیراً کنترل سرمی‌صورت گرفته است؟ خیر O   بلی O (تاریخ، نتایج، درمان‌ها و...)

-------------------------------------------------------------------------------

مکان زایش در محلی غیر از دامداری:      خیر O    بلی O

مکان: ------------------


وضعیت بهداشتی گله

ظاهراً پاک O   پاک O   مشکوک به وجود آلودگی O   آلوده سایر موارد: ---

تاریخ شروع اقدامات بهداشتی: ---- / ---- / ---- 

آیا اطلاعات جمع آوری شده حاکی از وقوع بروسلوز در گله است؟

خیر O    بلی O     تاریخ ---- / ---- / ----  منشأ عفونت -----------

تعداد گوسفندان/ بز‌های آزمایش شده: -------------

تعداد دام‌هایی که نتیجه آزمون سرمی‌آن‌ها مثبت بوده است: ----------

آیا سقط‌ها ناشی از آلودگی به بروسلا بوده است؟   بلی O      خیر O

کشتار:        تمامی دام‌های گله O       بخشی از دام‌های گله O

آیا نظافت و ضدعفونی جایگاه نگهداری دام‌ها صورت گرفته است؟  خیر O    بلی O

با چه ماده‌ای؟ -----------

تاریخ بازگشت گله به شرایط قبلی: ---- / ---- / ---- 

مشاهدات:

------------------------------------------------------------------------------


نتایج آخرین کنترل سالیانه

تاریخ تعداد دام‌های آزمایش
شده / تعداد کل
نتایج سرم‌شناسی تفاسیر
       
       


وارد کردن دام جدید به گله (خرید/ وارد کردن دام)

  بطور منظم بطور نامنظم توضیح درصورت نامنظم بودن
خرید/ ورود دام جدید در سال      
خرید/ ورود دام جدید در یک سال      
خرید/ ورود دام جدید در دو سال      
خرید/ ورود دام جدید در سه سال      

مقایسه فهرست تغییرات گله در دو سال گذشته با فهرست کنترل خرید و شناسایی منشأ گله.

آیا گله در طی سه سال گذشته کوچ داشته است؟    بلی O      خیر O

تاریخ (از--- تا---) منطقه نام دامداران دیگر گله‌ها
(گوسفند و بز/ گاو)
وضعیت بهداشتی سایر گله‌ها
(گوسفند و بز/گاو)
       
       

آیا دام‌ها در زمان کوچ از مراتع مجاور استفاده کرده‌اند؟

خیر O     بلی O    (گوسفند/ بز O، گاو O) (نقشه مسیر کوچ)


وضعیت فعلی کوچ دام‌ها

الف) کوچ پیاده دام‌ها

تاریخ فهرست مواقف مسیر گله‌هایی که در مسیر
کوچ خود، با سایر گله‌ها
مخلوط شده‌اند*
گله‌هایی که از مسیری
کوچ می‌کنند که قبل از
آن‌ها، گله‌ای دیگر از آن
مسیر عبور کرده است**
       
* نام دامدارانی که گله‌های آن‌ها در مسیر کوچ خود، با سایر گله‌ها مخلوط شده‌اند.
** نام دامدارانی که گله آن‌ها در مسیری کوچ کرده است که قبلاً سایر گله‌ها از
آن مسیر عبور کرده‌اند.


ب) کامیون حمل دام‌ها

نام و آدرس راننده کامیون:------------------------------- ----------------------------

آیا کامیون حمل دام قبل از اینکه دام‌ها را حمل کند، ضدعفونی شده است؟  بلی O  خیر O

مکان و تاریخ تخلیه دام‌ها: -----------------------------------------

ج) حوادثی که طی انتقال دام‌ها رخ می‌دهد

سقط O   زایمان پیش از موقع O   حضور سگ ولگرد O   حضور حیوانات وحشی O

آیا کنترل سرمی سگ‌های گله صورت می‌گیرد؟   بلی O    خیر O

نظرات:-------------------------------------------------------------------------


قرض دادن، اجاره کردن دام

تاریخ (از-- - تا -- -) شناسایی حرکت دام‌ها نام گله خریداری شده وضعیت گله
خریداری شده
برنامه کنترلی بعد از
بازگشت دام‌ها
         

آیا نامناسب بودن وضعیت گله به دلیل مشکلات مدیریتی بوده است؟  بلی O   خیر O

آیا نتایج آزمون‌های سرمی انجام شده جهت کنترل دام‌های خریداری شده یا فروخته شده مثبت بوده است؟ خیر O   بلی O   تاریخ: ---- -/---- -/---- -

جزئیات: --------------------------------------

مشاهدات:-----------------------------------------------------------------

موارد مشکوک بر اساس توضیحات زیر می‌باشد:

آیا آزمون‌های سرمی به صورت سالیانه انجام می‌گیرد؟ 

خیر O   بلی O    - نتایج: -----------------------------------------------

آیا رابطه‌ای بین اطلاعات همه‌گیرشناسی با شیوع بیماری وجود داشته است؟  خیر O  بلی O

تاریخ اخذ اطلاعات: ---- / ---- /----      شماره شناسایی گله آلوده: -----

مکان وقوع همه‌گیری:

تاریخ وقوع همه‌گیر: ---- / ---- / ---- 

نوع ارتباط ازلحاظ همه‌گیرشناسی:

نظرات:-------------------------------------------------------------------


نتایج آزمون‌های سرم‌شناسی گله‌ای که ازلحاظ همه‌گیرشناسی با گله‌های آلوده دیگر در ارتباط است:

تاریخ نوع آزمایش انجام شده تعداد دام‌هایی که مورد
آزمایش قرار گرفته‌اند
تعداد موارد مثبت نظرات
         
         


اطلاعات تکمیلی 

- نقشه‌ای که موقعیت مراتع را مشخص می‌کند

- نقشه‌ای که موقعیت آغل یا طویله را مشخص می‌کند

- نقشه‌ای که موقعیت تمامی مراتع را مشخص می‌کند. (بخصوص مراتع موسمی)

پرسشنامه جهت تشخیص همه‌گیرشناسی در گله‌های گاو یا گوسفند و بز که مشکوک به
عفونت بوده یا به بروسلوز مبتلا هستند
فصل 2 - بررسی نحوه نگهداری دام
تاریخ:                                       نام محقق:

تمامی اطلاعات جمع‌آوری شده باید با همکاری صاحب دام مورد بررسی قرار گیرد.


موقعیت جایگاه نگهداری دام 

روش‌های نگهداری دام

- آغل دائمی‌ O             - استفاده از مراتع مشترک O

- آغل زمستانه O          - مراتع تابستانه O

- آغل تابستانه O           - مراتع زمستانه O

- نگهداری در مرتع O


شیوه مصرف آب دام‌ها

- حمل آب به دامداری O          - استفاده از آب دریاچه O

- استفاده از آب چاه(چشمه) O    - استفاده از آب رودخانه O

آیا امکان تماس دام‌ها با سایر گله‌ها وجود دارد؟   بلی O   خیر O


کود

- به صورت ذخیره: در محوطه دامداری O  - جمع‌آوری کود در زمین‌های تحت کشت O

- به صورت پخش: در مراتع O      - آمیزه‌ای از روش‌های ذکر شده O

- سایر موارد O

- هرچند وقت یکبار جایگاه تمیز می‌شود؟ ------------------

- هرچند وقت یکبار جایگاه ضدعفونی می‌شود؟ ---------------------------

- مواد شیمیایی مورد استفاده جهت ضدعفونی: ----------------------------

مسئول ارائه خدمات (ارائه شواهد مستند:) -------------------------------- 

- اندازه جایگاه برای هریک از گونه‌های دامی:

گوسفند:------     - بز: -------     - گاو: ---------   - سایر گونه‌ها: --------

نقشه‌ای که موقعیت جایگاه را نشان می‌دهد (1/100000)

- تعداد مراتع: ------------ -

- نقشه مراتع

- آیا دام‌هایی جهت پرواربندی در گله نگهداری می‌شود؟   بلی O    خیر O

مشاهدات:----------------------------------------------------------------- -


فهرست دام‌ها

- سرشماری جمعیت دامی (شمارش تعداد دام‌ها در هرگونه به صورت جداگانه یا شمارش کلی دام‌ها در تمام گونه‌ها):

- -----------------------------------------------------------------------

- تعداد دام‌های مولد ثبت شده (فهرست دام‌ها:)-----------------------------

- مشاهدات و وقایع غیرمعمول:

-------------------------------------------------------------------------

- سایرموارد:

-------------------------------------------------------------------------


جا به‌جایی دام‌ها

- ورود دام جدید به گله در مدت دو سال (خرید، قرض گرفتن و...)

- اطلاعات کامل جمع‌آوری شده: -----------------------------------------


تعداد دام‌های فروخته شده در مدت 3 سال

شماره شناسایی جنس تاریخ فروش شماره شناسایی گله خریداری شده
یا شماره فروشنده
       
       

جمع شدن گله‌ها در کنار یکدیگر (در مراتع موسمی، قرض گرفتن و غیره)

آیا گله‌ها حداقل به طور فصلی در کنار یکدیگر جمع می‌شوند؟    خیر O    بلی O

با مجوز رسمی؟    خیر O    بلی O

درصورت لزوم اطلاعات را به‌طور دقیق و کامل بنویسید:

-------------------------------------------------------------------------


تماس با گله‌های مجاور

فهرستی از نزدیک‌ترین گله‌های مجاور (جایگاه و مراتع این گله‌ها)

شماره شناسایی گله مکان نگهداری دام وضعیت بروسلوز وقایع پاتولوژیک احتمالی
       
       

نقشه‌ای که موقعیت گله‌های مجاور را مشخص می‌کند:

- جایگاه نگهداری        - مرتع

(جاده‌ها، مسیر عبور گله، مسیر عبور آب، محل‌هایی که در آن آب مورد استفاده دام‌ها قرار دارد و غیره را در نقشه علامت‌گذاری کنید)

عوامل خطری که از طریق علوفه و یا شیوه نگهداری دام، احتمال آلودگی را افزایش می‌دهند را فهرست کنید:

- تلقیح مصنوعی       خیر O   بلی O   مشاهدات: ------------------------------

- جفت گیری           خیر O    بلی O  مشاهدات: ------------------------------

- استفاده از وسایل و تجهیزات مشترک (کامیون حمل دام، وسایل مقید کردن دام، تراکتور، ماشین پخش، کود و غیره): -------------------------------------------------

- آلودگی در اثر مداخله انسان (دامپزشک، تکنسین، مسئول تلقیح مصنوعی، دامدار و غیره):

- -----------------------------------------------------------------------

- جمع شدن گله‌ها در کنار یکدیگر:

-------------------------------------------------------------------------------

- مراتع موسمی:

-------------------------------------------------------------------------------

اگر لازم است بر روی نقشه مشخص کنید:

- مسیر عبور آب

- مراتع نگهداری دام (که شامل مراتعی است که از محل اصلی نگهداری دام دور است)

- موقعیت محل نگهداری گله‌های مجاور (از شماره‌های مشابه جدول قبلی استفاده کنید)


تشخیص بروسلوز در افرادی که به طریقی با دام سروکار داشته‌اند 

-------------------------------------------------------------------------------

مشاهدات دامپزشک 

-------------------------------------------------------------------------------

مشاهدات دامپروران (مشاهدات دامپروران به همراه مشاهدات دامپزشک می‌تواند مفید واقع شود)

-------------------------------------------------------------------------------


نتیجه‌گیری

نتایج بررسی‌ها 

مشخص شدن عوامل خطر با بررسی شیوه‌های پرورش دام:

O وقوع قبلی همه‌گیری بروسلوز

O خرید دام از گله آلوده

O فقدان کنترل سرمی دام‌های خریداری شده

O قرار گرفتن گله در کنار دام‌های گله‌های آلوده یا فاقد شرایط مناسب

O قرار گرفتن گله در مجاورت گله‌های آلوده

O سایر موارد: