تعیین تیپ بروسلاها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ از نقطه‌نظر اپیدمیولوژی بروسلوز، شناخت بایوتایپ‌های مختلف باکتری بروسلا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بویژه در ارتباط با نقل و انتقال حیوانات و فرآورده‌های دامی از منطقه‌ای به منطقه دیگر شناسائی سویه‌های موجود ناحیه‌ای در هر زمان ارزش زیادی داشته و بعبارت دیگر نشان خواهد داد که آلودگی منطقه‌ای بوده یا از ناحیه دیگری وارد شده است.

از این‌رو، تعیین تیپ سویه‌های مختلف بروسلا از اهم وظایف آزمایشگاه‌های تشخیص بوده و بایستی بطور مداوم انجام پذیرد.

تعیین تیپ بروسلا به دو طریق صورت می‌گیرد. در روش آزمایش متابولیسم اکسیژن، گونه‌های بروسلا در دستگاه‌های مخصوصی در مجاورت اسید آمینه‌های ال - آلاتین، ال آسپاژین، ال سگلوتامیک اسید، دی سال - ارونی تین، دی – ال سیترولین، ال – آر ژ متین، ال لیزین و کربوئیدرات‌های ال - آرا بینوز، دی - گالاکتوز، دی - ریپوز، دی - گلوکز، وای - اریتریتول قرار گرفته که بمقادیر مختلفی آنها را اکسیده می‌نمایند. 

بیشتر بدانیم:
تعیین تیپ بروسلاها در ایران
بیماری بروسلوز (brucellosis)

میزان مصرف اکسیژن بوسیله دستگاه سنجیده شده وگونه باکتری تعیین می‌گردد. این روش به تجهیزات ویژه‌ای نیاز داشته و تنها در مراکز رفرانس مجهز امکان‌پذیر است.

روش دیگر که به روش فاژمایپیتیگ نیز معروف بوده، علاوه بر تعیین خصوصیات سویه باکتری ازنظر نیاز به گازco2 جهت رشد، تولید گاز H2S، رشد در محیط حاوی رقت‌های تیونین تیونین، فوشین فوشین، آگلوتیناسیون با سرم‌های اختصاصی آبورتوس (A) و ملی‌تنسیس (M) اثر فاژهای مختلف بروسلا چون R. FZ. BK2. Wb. Tb و غیره سنجیده شده و بایوتایپ هر سویه شناسائی می‌گردد.

در بررسی حاضر سویه‌های بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی‌تنسیس جدا شده از انسان و حیوانات طی ۸ سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در بخش بروسلوز انستیتو رازی و همچنین نمونه‌های کشت ارسالی از دیگر مراکز تعیین تیپ شده است.

منشأ سویه‌های بروسلا آبورتوس، گاو، گوسفند و بز بوده و منشأ سویه‌های بروسلا ملی‌تنسیس گوسفند، بز، گاو، شتر و انسان می‌باشد. از بین ۲۶۴ سویه بروسلا آبورتوس، ۱۶ مورد بایوتایپ ۱، 299 مورد بایوتایپ 3 (تیپ بومی ایران) ۱ مورد بایوتایپ ۴ و ۱۸ مورد بایوتایپ ۵ تعیین گردید.

همچنین ازبین ۱۰۵۰ سویه بروسلا ملی‌تنسیس، ۸۹۸ مورد بایوتایپ ۱ (تیپ بومی ایران)، ۱۲۶ مورد بایوتایپ ۲ و ۲۷ مورد بایوتایپ ۳ شناخته شد.

اکثر سویه‌های انسانی بایوتایپ 1 و به تعداد کمی بایوتایپ 1 و به تعداد کمی بایوتایپ ۲ و ۳ بروسلا ملی‌تنسیس بوده است. در ایران، تاکنون بروسلا آبورتوس از انسان جدا نشده است.