مراحل جداسازی و تشخیص سم

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ جهت جداسازی و تشخیص مسمومیت دام و حیوانات باید مراحل زیر را طی کرد:

١- مرحله ترسیب پروتئین: معمولاً سم موردنظر بایستی از نمونه‌های بیولوژیک بخصوص امعا و احشا و بافت‌های سلولی جدا نمود.

پروتئین‌های بافتی و چربی‌ها مانع مهمی در این راه هستند در اولین مرحله بایستی با روش‌های مختلف پروتئین‌های بافتی رامنعقد و ترسیب کرد.

نمونه‌های ادرار نیازی به طی این مرحله ندارند.

۲- مرحله استخراج از مایع آبی: که با استفاده از حلال‌های آلی وتغییرات PH می‌توان انواع سم را برحسب قابلیت حل در حلال و PHهای اسیدی و قلیائی جدانمود.

٣- تغلیظ سم: با تبخیر حلال سم، عمل تغلیظ در کپسول چینی صورت می‌گیرد در طی این مرحله اگر نمونه حاوی چربی باشد می‌توان با افزودن استونیتریل و انجماد چربی دریخچال وسپس صاف کردن از کاغذ صافی، چربی را از سم جدا نمود.

۴- استفاده از کروماتوگرافی روی کاغذ، کروماتوگرافی لایه نازک و گاز کروماتوگرافی

این مرحله برای خالص‌سازی اکثر سموم استفاده می‌گردد و اغلب با مقایسه استاندارد تشخیص نهائی صورت می‌گیرد.

۵- آزمایشات شیمیائی: این آزمایشات به تنهائی یا همراه با آزمایشات کروماتوگرافی برای تشخیص یاتائید تشخیص بکار می‌رود.

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی