اندکس بیماری زایی سالمونلا در جوجه های یک روزه

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بیماری‌زایی سالمونلا باتوجه به فعل و انفعالات فی مابین میزبان و عامل بیماری‌زا که به‌طور کامل شناخته نشده است، پیچیده و چند عاملی (Multifactorial) است. یک مطالعه برزیلی جهت ارزیابی حدت ۱۳۰ جدایه (Isolate) سالمونلا انتریتیدیس (S. enteritidis) و ۷۰ جدایه سالمونلا تیفی موریوم (S. typhimurium) (وقتی که به جوجه‌های گوشتی یک‌روزه تلقیح شدند) انجام شد و اندکس‌های بیماری‌زا به وجود آورد.

بیشت بدانیم:
واکسیناسیون؛ استراتژی کلیدی برای کنترل سالمونلا در پرورش طیور
جداسازی، تشخیص و انتشار سالمونلا

۲۰۰ میکرولیتر از محلول دربرگیرنده 108× واحد تشکیل‌دهنده کلونی (Cfu) از ذرات هرگونه سالمونلا از طریق درون صفاتی (Intraperitoneally) به جوجه‌ها تلقیح شدند. میزان مرگ و میر و وجود ضایعاتی همچون التهاب کیسه‌های هوایی  (A)، پری هپاتیت Perihepatitis) Ph)، پریکاردیت Pericarditis) Pc)، پریتونیت Peritonitis) Pt)، التهاب بند ناف Omphalitis) 0) و سلولیت Cellulitis) C) برای مدت ۷ روز روزانه ضبط و ثبت شدند.

سپس اندکس بیماری‌زایی Pathogenicity indices) PI) با استفاده از فرمول زیر اندازه‌گیری شد (TD = زمان مرگ و سایر حروف در متن آمده اند)

PI=(TD5)+A+PH+Pc+Pt+O+C

بر پایه نتایج به دست آمده، می‌توان میزان بیماری‌زایی هرگونه سالمونلا را به صورت‌های کم، حد واسط و زیاد نشان داد.


منبع: دنیای کشت و صنعت