ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

نورآدرنالین

محلول استریل تزریقی - Lidonalin

لیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین)

لیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 3:10:38 PM

هر میلی‌لیتر داروی لیدونالین حاوی 20 میلی‌گرم لیدوکائین و 0/08 میلی‌گرم نورآدرنالین می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

عناوین اصلی