• آیا گربه شما واقعا 9 جان دارد؟

    افسانه گربه ها

    اغلب می‌شنویم که گربه‌ها 9 جان دارند... این ایده بسیار قدیمی در بسیاری از فرهنگ‌ها در سراسر جهان وجود دارد. اما چه افسانه‌ای در پس آن وجود دارد؟

عناوین اصلی