• سقط جنین نئوسپورا در گاوهای شیری

    سقط جنین نئوسپورا

    نئوسپورا کانیینوم کانینوم (Neospora caninum) تک‌یاخته کوکسیدیایی می‌باشد که در گاوهای شیری باعث سقط می‌شود. این تک‌یاخته از علل اصلی سقط در بسیاری از نقاط جهان از جمله کالیفرنیا به حساب می‌آید.

عناوین اصلی