• وضعیت سیستم پستان گاو

    وضعیت سیستم پستان گاو

    ارزیابی و امتیازدهی به وضعیت سیستم پستان گاو به‌صورتی که در ادامه شرح داده شده، انجام می‌شود.

عناوین اصلی