• وضعیت ناحیه لگنی گاو

    وضعیت ناحیه لگنی گاو

    وضعیت ناحیه لگنی گاو شامل موارد مورد بررسی در زیر بوده و مجموعاً 20 امتیاز دارد.

عناوین اصلی