• اندام های حرکتی گاو (دست و پا)

    اندام های حرکتی گاو

    اندام های حرکتی گاو (دست و پا) در ارزیابی تیپ خود دارای سه شاخص است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

عناوین اصلی