• Synchronization

    همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

    همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

    باتوجه به این که تعداد والدهای ماده در گله‌های بز و میش همیشه زیاد می‌باشند و همه آنها در یک روز فحل نمی‌گردند، لذا امکان زایش آنها نیز در یک روز در حالت طبیعی میسر نیست.

عناوین اصلی