• روش های پرورش گوسفند در ایران

    روش های پرورش گوسفند در ایران

    روش‌های پرورش گله‌های گوسفند در کشور باتوجه به شرایط اقلیمی‌متفاوت حاکم بر مناطق متعدد جغرافیایی کشور به یکی از سه روش زیر می‌باشد.

عناوین اصلی