• ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی

    ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی

    در ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی، شکل عمومی بدن، ظرفیت بدن، خصوصیات شیردهی، تیپ پستان و پوشش بدن از مولفه‌های اصلی نمره‌دهی بوده که مجموع نمره‌های این چند مولفه برابر با 100 خواهد بود.

عناوین اصلی