• اخذ تاریخچه درموارد سقط جنین دام

    اخذ تاریخچه از سقط های دام

    اطلاع از موارد زیر در تعیین عامل سقط جنین مفید و ضروری می‌باشد و ثبت موارد ذکر شده برای رفع بیماری‌ها و پیشگیری از همه‌گیری‌ها ضروری است.

عناوین اصلی