• علل قارچی سقط جنین

    علل قارچی سقط جنین

    تنفس غبار حاوی عوامل قارچی، راه مشخص ورود قارچ به بدن است و کانون‌های اولیه‌ای در ریه ایجاد می‌شود، ورود از راه دستگاه گوارش متداول‌تر بوده و گسترش خونی از این نقاط به تمام اعضای بدن و جفت دام آبستن رخ می‌دهد.

عناوین اصلی